Jak wyjść z długów i zarobić pieniądze - Sprawdzone i skuteczne metody

Jak wyjść z długów i zarobić pieniądze – sprawdzone i skuteczne metody wyjścia z długów. Jak się pozbyć długów komorniczych. Pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z pętli zadłużenia. Jak zarobić pieniądze, zarabianie przez internet.

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.jakwyjsczdlugow.pl

DEFINICJE

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.jakwyjsczdlugow.pl,
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu,
3.Ebook –ebook na temat metod wychodzenia z długów.
4. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu – AGIOL LTD z siedzibą w Londynie, UL. FARFIELD PARK UNIT 4E, S635DB ROTHERHAM zarejestrowaną przez The Registrar of Companies for England and Wales, pod nr ewidencyjnym 9199865
5. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony Sklepu,
6. Kupujący – Użytkownik, który kupuje Szkolenie za pośrednictwem Sklepu,
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Kupujący dokonując zakupu, akceptuje Regulamin.
  2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że z chwilą przesłania ebooka / kursu na adres email, wskazany przez Kupującego, zgodnie z § 10, pkt. 2 , został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  3.  Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
  4.  Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą przez adres biuro@jakwyjsczdlugow.pl

PRZEDMIOT UMOWY

§ 5

1. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest Ebook lub kurs.
2. Ebook stanowi pomoc dla osób, chcących wyjść z długów, zarabiać dodatkowe pieniądze.
3. Ebook jest sprzedawany w formie dostępu do pliku pdf.
§ 6

Zastosowanie się do wskazań przedstawionych w Ebooku, lub kursie nie gwarantuje wyjścia z długów. Materiały mają jedynie charakter edukacyjny.

§ 7

Wymagania techniczne konieczne do prawidłowego korzystania ze Ebooka – zainstalowany Adobe Acrobat. Ebook stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Prawo autorskie do Ebooka, w tym do każdego z jego elementów, przysługuje Sprzedającemu.

PROCEDURA ZAKUPU EBOOKA

§ 8

1. Aby kupić Ebook należy wypełnić formularz podany na stronie http://jakwyjsczdlugow.pl
2. Kupujący w procedurze zakupu Ebooka, podaje swoje imię lub pseudonim oraz adres e-mail.
3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, należy dokonać płatności poprzez  Paypal lub przelewem na konto. Linki przekierowujące do tych systemów dostępne są ze stron Sklepu. Rzeczą Kupującego jest zapoznanie się z zasadami dokonywania płatności poprzez wskazane systemy płatności.
4. Dokonując płatności, o ile wymagane, w tytule płatności należy podać dane uzyskane w procedurze zakupu Ebooka.
5. W chwili sfinalizowania płatności na podany adres e-mail Kupującego przesyłane jest link dostępu do Ebooka, oraz informacje potwierdzające zawarcie umowy. Płatność jest dokonana jeżeli zostanie ona zaksięgowana na koncie Sprzedającego w systemie bankowym/ Paypal
6. W razie nieprawidłowego wypełnienia formularza, Kupujący może anulować procedurę zakupu i wypełnić formularz jeszcze raz.

§ 9

1. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawi Kupujacemu rachunek.
2. W celu otrzymania rachunku, Kupujący przesyła na adres Sprzedającego biuro@jakwyjsczdlugow.pl w terminie 7 dni od dnia zakupu Ebooka, e-mail zawierający wszystkie dane niezbędne do jego wystawienia, podając jednocześnie adres na jaki rachunek ma zostać wysłany. Kupujący korzysta przy tym z adresu e-mail podanego w toku procedury zakupu Ebooka.
3. Sprzedający przesyła fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila, zgodnie z przepisami powyższymi.
4. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 10

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Kupującego o pierwszej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie dotyczy kursu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1. Odstąpienie odbywa się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu Zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie..
2. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Ebooka, ze wszelkich nośników, w szczególności:
1. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie;
2. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
3. Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego, w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2
4. Bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1 -5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 02.03.2000 r., Dz. U. nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5), tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma Ebook).

REKLAMACJE

§ 11

Reklamacje dotyczące Ebooka powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz e-mail jaki został użyty w procedurze zakupu Ebooka. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

§ 12

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu ebooka.
2. Kupujący w toku procedury zakupu Ebooka, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Kupujący w sposób wyraźny, może zostać poproszony przez Sprzedającego o udzielenie zgody na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych również w innym celu niż wskazany w pkt.2
5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
§ 13

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do ebooka, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze. Przerwy nie mogą trwać dłużej niż 1% czasu w stosunku miesięcznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2011 r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego informowania Użytkowników. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie i nie mają mocy wstecznej.

Theme by Anders Norén